Partiopuuskan suunnittelu – etäkokous 2

Hei ryhmänjohtajat ja muut innokkaat!
Tervetuloa suunnittelemaan kauden yhteistä aloitusta Taina Parkkisen ( p.050 438 4245) johdolla.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQyMjUwY2UtOTE0Mi00NTA1LTkzYWQtYjQyMDljMWIyYmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%227f163949-16ea-445d-9952-66ee237514a9%22%7d