Ikäkausiosastonjohtajien etäkokous

Aiheina mm.

  1. ryhmänjohtajatilanne
  2. aikuisrekry
  3. aloitustapahtuman alustava suunnittelu & vastuiden jako
  4. syyskauden toimintasuunnitelmien alustava ristiintarkistus
  5. vuoden 2022 leirit
  6. heimojen hyödyntäminen ikäkausiohjelmassa
  7. osastojen toiveet, kehitysideat jne Kotikoloon, kalustoon yms liittyen

Ikäkausiosastonjohtajat keskustelevat aiheista etukäteen omien osastojensa johtajiston kanssa. Kokouksen tarkoitus on osaltaan valmistella ja keventää JoNen asialistaa.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNhMWEyMDYtODE4NC00MmE2LWJlNzktY2IyODczMmIxOTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%222cbfc842-82bb-4ce7-805c-e3ad09a8a29b%22%7d

Tervetuloa ikäkausiosastonjohtajat! Jokaisesta osastosta toivotaan vähintään toista edustajaa paikalle.

Partiovasemmalla
Mari