Pohjanmaan Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten uutisia

Arvokyselyillä selvitettiin partion arvojen tärkeyttä

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ma, 11/06/2018 - 14:41
Ihmisten auttaminen ja kunnioittaminen on partiotoiminnan arvoista tärkein, uskonto herätti eniten ristiriitaisia ajatuksia.

Partiossa käytävä valtakunnallinen arvokeskustelu on vuosien 2017–2018 suurimpia hankkeita. Keskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Projektin aikana on tehty kaksi arvoja koskevaa jäsenkyselyä, järjestetty keskusteluja ja näkemysten keruuta useissa valtakunnallisissa partiotapahtumissa sekä laadittu aineisto arvokeskustelujen käymiseksi piirien ja lippukuntien tapahtumissa. Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015–2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. 

Jäsenistön näkemyksiä partion arvoista pyrittiin kartoittamaan laajasti kahdella arvokyselyllä, joista toinen toteutettiin elo-syyskuussa 2017 ja toinen helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyssä käytetyt arvot on tiivistetty partion arvopohjan muodostavan peruskirjan kohdista ”arvopohja", "partioihanteet, partiolupaus, tunnus" sekä "partioliikkeen toimintaperiaatteita". Ensimmäinen kysely kartoitti partion arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta sekä kysyi, puuttuuko partion arvopohjasta jotain. Toisessa kyselyssä syvennyttiin arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä arvoihin, joiden koettiin puuttuvan tai tarvitsevan vahvistusta. 

Molemmat kyselyt lähetettiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Ensimmäiseen kyselyyn tuli 2774 suomenkielistä ja 129 ruotsinkielistä vastausta ja toiseen kyselyyn 2856 suomenkielistä ja 150 ruotsinkielistä vastausta. 

Kiitos arvokyselyihin vastanneille ja arvokeskusteluiden järjestäjille ja osallistujille!

Käytyjen arvokeskustelujen, tilaisuuksien ja arvokyselyjen pohjalta arvotyöryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

  1. Peruskirjan arvoja käsittelevää kieltä selkeytetään ja monitulkintaisuutta vähennetään. Nyt arvojen muotoilut ovat osin niin monisanaiset, että jokainen voi tulkita ne tavallaan. Lisäksi arvot ovat monessa kohtaa peruskirjaa ja niistä ei ole olemassa virallista tiivistelmän omaista listaa. Tästä olisi hyötyä esimerkiksi partiokoulutuksissa arvoja käsiteltäessä, mikä edistäisi arvoista keskustelemisen kulttuuria.

 

  1. Partion luontosuhde ja ympäristö: Kehitetään arvon soveltamista niin, että se toteutuu ohjelmasisältöjen lisäksi paremmin partion käytännön toiminnassa. Tehdään suunnitelmat, joissa käsitellään kokonaisvaltaisemmin partion mahdollisuutta elää arvoa todeksi ja olla entistä ympäristöystävällisempi valinnoissa esimerkiksi leiriympäristössä ja muissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä toisaalta organisaationa huomioiden kuitenkin lippukuntien ja partiolaisten taloudelliset rajoitteet. Laajennetaan peruskirjan ja partion ympäristöajattelua laajemmin kestävän kehityksen teemoihin ja globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

 

  1. Toimiminen eettisesti oikein: Arvoa pidettiin hyvänä, mutta erittäin monitulkintaisena. Tämä olisi hyvä uudelleen kirjoittaa samalla kun peruskirjaa muuten selkiytetään.

 

  1. Partion rooli rauhanliikkeenä ja kansainvälinen yhteistyö nähdään tärkeänä, mutta sen käytännön sovellettavuutta tulisi kehittää.  Tässä yhteydessä kannattaa tarkastella mahdollisuutta laajentaa sitä vahvemmin myös globaalin oikeudenmukaisuuden suuntaan. Näitä arvoja voisi uudelleen sanoittaa ja kirkastaa peruskirjaan sekä tukea ohjelman kautta.

 

  1. Myönteinen asenne uskontoon ja hengellisyyden etsiminen: Uskonto oli eniten molemmissa arvokyselyissä ristiriitaisimpia näkemyksiä herättävä arvo, joka myös koettiin hankalaksi soveltaa partion arjessa. Aihe herätti osin vastakkaisiakin näkemyksiä, mutta pääviesti oli, että partiossa tulee olla tilaa jokaisen oman vakaumuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin tulee suhtautua kunnioittavasti kuitenkin niin, että jätetään tilaa myös uskonnottomuudelle. Peruskirjaa päivitettäessä olisi hyvä ratkaista, kuinka partion hengellinen ulottuvuus voidaan toteuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleeksi partioon ja eivät joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti. Suositellaan myös lupauksen tarkastelemista tästä näkökulmasta.

 

Sovellettavuuden parantamiseksi lippukunnat tarvitsevat konkreettisia välineitä eri vakaumusten ja uskonnottomuuden yhteensovittamiseen partion hengellisyyden arvon kanssa esimerkiksi koloiloissa, leireillä ja lupauksenantotilaisuuksissa.   Ohjelman hengellisten sisältöjen ohjeistukset tulisi olla helppoja ymmärtää ja käyttää eri valmiuksia omaaville partiolaisille.  On varmistettava, onko ohjelmassa riittävästi uskontodialogiin ja laajemmin mm. vihapuheen ehkäisyyn liittyviä sisältöjä. Partion tulisi SP- ja lippukuntatasolla pystyä selkeyttämään uskontosuhdettaan ulospäin mm. vanhemmille ja muille sidosryhmille. Kaikki muutokset tulee toteuttaa hyvässä dialogissa kirkon kanssa ja aiheen henkilökohtaisen merkittävyyden monelle partiolaiselle ymmärtäen.

 

  1. Tarkistetaan, onko ohjelmasisällöissä mediakriittisyyteen liittyviä sisältöjä.

 

  1. Partiolaiset ovat vahvasti puoluepoliittisen sitoutumattomuuden takana, mutta toisaalta yhteiskunnallinen aktiivisuus nähdään enimmäkseen myönteisenä. Haasteena on, että termit menevät osin sekaisin ja jotkut vastaajat kokevat kaiken yhteiskunnallisen aktiivisuuden poliittisena. On hyvä tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat tunnistamaan ja määrittelemään puoluepoliittisen sitoutumattomuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden eron sekä edistävät puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhteiskunnallisen aktiivisuuden toteutumista.   Olisi myös hyvä laatia ohje vaaleihin liittyen mm. onko toivottavaa, että yksittäiset ehdokkaat tuovat partiolaisuutta esille. Yksilöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen valmiuden kasvattamiseen tulisi panostaa. Olisi hyvä selkeyttää, mistä partion päättäjät saavat tukea ja suuntaviivoja päätöksilleen ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. 

 

8. Uskollisuus omaa maata kohtaan: Arvo koettiin verrattain vaikeaksi soveltaa ja herätti ristiriitaisia näkemyksiä ja huolta nationalismista. Arvo olisi hyvä uudelleen sanottaa peruskirjaan niin, että se tarkoittaa positiivista ja rakentavaa otetta omaa maata kohtaan, mutta ei sulje muuta maailmaa pois tai ole ristiriidassa kansainvälisen yhteisvastuun kanssa.  Lisäksi tulisi varmistaa, että partion ohjelmassa ja perinteissä on tapoja tuoda arvoa esille ja soveltaa sitä positiivisen yhteiskunnan rakentamisen kautta

 

Arvokyselyiden tuloksiin voit tutustua täällä: www.partio.fi/arvokeskustelu

Lisätietoja arvotyöryhmältä:

Karoliina Tikka: karoliina.tikka@partio.fi
Riikka Nenonen: nenonen.riikka@gmail.com

 

Kuva: Anna Enbuske

PartioID-kirjautumisessa huoltokatko to 14.6. klo 7-12

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ma, 11/06/2018 - 10:03

Partion palveluihin kirjautumisessa on huoltokatko torstaina 14.6. Katko alkaa klo 7.00 ja sen arvioitu päättymisaika on noin klo 12.00.

Huoltotyön aikana kirjautuminen Kuksaan tai Moodleen ei toimi. Myöskään Office 365 -palveluihin, kuten sähköpostiin, Jemmaan tai Yammeriin ei voi kirjautua.

Huoltokatko koskee pelkästään kirjautumista PartioID:llä. Sillä ei ole vaikutusta palveluiden muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi sähköpostin kulkuun tai ajastettuihin toimintoihin. Palveluita voi käyttää normaalisti, jos on kirjautunut sisään ennen katkoa.

 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa. Tiedotamme katkosta verkkosivuilla https://www.partio.fi/asiakaspalvelu sekä tunnistautumista vaativissa palveluissa, kuten Kuksan ja Jemman etusivuilla.

Jukka Koskelaiselle partiolaisten sankarimerkki

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Pe, 01/06/2018 - 11:14

Suomen Partiolaiset ovat myöntäneet Jukka Koskelaiselle sankarimerkin torstaina 31.5.2018. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein merkki, joka myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa. Turkulaisessa Kupittaan Henrikinpojat -lippukunnassa toimiva Koskelainen pelasti mieshenkilön hukkumiselta viime vuoden heinäkuussa Pöytyällä.

 24-vuotias Koskelainen pelasti vuoden 2017 heinäkuussa Pöytyän Savojärvellä hukkumassa olleen mieshenkilön. Koskelainen kuuli kuvausretkellään kahden ihmisen, miehen ja naisen, avun huutoja Savojärveltä keskellä yötä. Koskelainen lähti etsimään venettä päästäkseen järvelle, sillä järvellä oli sankka sumu, jonka vuoksi näkymä järvelle oli huono. Hän kohtasi sattumalta järven rannassa henkilön, jolla oli vene. Koskelainen jäi rannalle soittamaan hätäkeskukseen samalla kun tämä toinen henkilö lähti soutamaan järvelle kohti avunhuutoja. Soutaja sai pelastettua mieshenkilön järvestä, mutta naishenkilön äänet olivat kadonneet Koskelaisen hälyttäessä apua.

Sankarimerkin jakoi torstaina Turussa Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola. Ruohola kommentoi Koskelaisen toimintaa seuraavasti:

- Partiolaisen organisointi- ja johtamistaidoillasi otit Jukka hätätilanteen haltuun ja teit selkeän työnjaon välillenne. Ripeän, johdonmukaisen ja johtajuutta osoittaneen toimintasi ansiosta toinen järvellä olleista henkilöistä saatiin pelastettua.

Lähes vuoden takainen pelastamistilanne on jäänyt Koskelaisen mieleen. Torstain tilaisuudessa hän muistutti paikalle olleita toimimaan hätähuutoja kuullessaan:

- Jos koskaan tulee vastaan tilanne, jossa epäilette kuulevanne avunhuutoja, niin pysähtykää hetkeksi ja kuunnelkaa tarkkaan. Jos ne ovat avunhuutoja, ryhtykää toimeen, koska ette voi etukäteen tietää, kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys. Siinä vaiheessa, kun olette ryhtyneet toimeen ja saaneet ihmishengen pelastettua, olette tehneet oikeasti jotain hyvää, joka jättää varmasti jäljen pelastettavan elämään.

Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän korkein merkki. Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut taikka he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Sankarimerkin kantaminen on viesti: ihmishengen ollessa uhattuna ei ole sijaa välinpitämättömyydelle, epäröinnille tai oman edun suojelemiselle.

 

Kuva: Johanna Seulu

Julia Parkko digituottajaksi partion osaamiskeskukseen

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ti, 29/05/2018 - 12:06

Partion Nuorisoalan Osaamiskeskus sai vahvistusta digiosaamiseen, kun DI Julia Parkko aloitti digituottajan määräaikaisessa tehtävässä 24.5. Digituottajan työnkuvaan kuuluu osaamiskeskuksen viestintä ja markkinointi, digitaalisten menetelmien ja toimintamallien tuottaminen sekä sidosryhmä- ja vaikuttamistyö. Yksi Julian keskeisimpiä tehtäviä on digiprojekti, jonka tavoitteena on luoda digitaalinen osaamiskiekko järjestöjen, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteiseksi työvälineeksi.

Julia on aiemmin työskennellyt mm. IT-alalla sovelluskonsulttina ja Tekniikan akateemiset TEK -ammattijärjestössä projektitehtävissä. Partiomaailma on Julialle entuudestaan tuttu, sillä Julia on harrastanut partiota sudenpennusta alkaen Elimäen Metsäsudet -lippukunnassa sekä piirin ja SP:n vapaaehtoistehtävissä. Digiviestinnän kokemusta hän onkin hankkinut erityisesti partioprojektien parissa.

”Olen päässyt hyödyntämään partiossa oppimiani taitoja ja osaamista työelämässä ja koenkin, että sen takia on todella mielenkiintoista päästä työskentelemään näiden asioiden parissa partion osaamiskeskuksessa”, Julia kertoo.

Julian tehtävä osaamiskeskuksen digituottajana jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset yhdistävät voimansa

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ma, 28/05/2018 - 09:28
Stipendirahastolla kerätään varoja nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi

Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset perustavat nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi stipendirahaston, johon kerätään varoja Turun Sinappia -sinappipakkausten myynneistä K-ruokakaupoissa. Kerätyillä varoilla tuetaan nuorten yhtäläistä mahdollisuutta harrastaa partiossa. Nuoret myös haastetaan sosiaalisessa mediassa edistämään keskinäistä yhdenvertaisuutta. Sanomaa lähtee viemään eteenpäin toimittaja Riku Rantala, joka on itse entinen partiolainen.

Tasa-arvon stipendirahaston varoilla tuetaan konkreettisin varustepaketein Suomessa asuvien nuorten yhtäläistä mahdollisuutta harrastaa ja saada uusia kavereita partion parista. Rahastoon lahjoitetaan elo-joulukuussa 5 senttiä jokaisesta K-ruokakaupassa myydystä Turun Sinappia -pakkauksesta. K-ryhmä haluaa olla mukana ehkäisemässä nuorten eriarvoistumista.

 - Yhdymme lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan huoleen lasten eriarvoistumisesta nyky-Suomessa, ja haluamme osaltamme kantaa kortemme kekoon tässä tärkeässä asiassa. Turun Sinappia haluaa omalla toiminnallaan muuttaa ilmapiiriä ja tukea nuorten harrastamista, kertoo Marketing Manager Alexander Kråkström Unileveriltä.

Toimittaja Riku Rantala on entinen partiolainen, jolle nuoret sekä luonto ovat tärkeitä. Hän vie Nuotiomestarina sanomaa omalta osaltaan eteenpäin, ja myös vierailee kahdella partiolaisten kesäleirillä.

- Aloitin partion 7-vuotiaana ja jatkoin touhua ensimmäisiin pitkiin reissuihini asti. Ilman partion iltanuotioilla saatuja nauruja, oppeja, kavereita ja kokemuksia musta ei olisi ikinä tullut kansainvälistä seikkailijaa, yrittäjää ja luovan työn ammattilaista. Harrastuksena se tuntui monia muita luovammalta ja tasa-arvoisemmalta. Ei tarvittu tonnien varusteita eikä kalliita kuukausimaksuja. Riitti kun lähti kavereiden kanssa metsään ja otti homman itse haltuun, Rantala sanoo.

- Kun lasten ja nuorten eriarvoisuus nyt kasvaa, harrastukset ovat avainasemassa. Liian monelta perheeltä puuttuu varoja tai voimia harrastuksiin. Liian harva tietää, että partioon on helppo tulla, siellä on tilaa kaikille ja ennen kaikkea pirun hauskaa. Sitä viestiä haluan Nuotiomestarina välittää.

Some-haaste kannustaa ottamaan kantaa nuorten tasa-arvoon: #tasaarvonnuotiolla

#tasaarvonnuotiolla-haasteessa nuoret kutsutaan julkaisemaan oman kuvansa nuotion äärestä ja nostamaan tärkeää aihetta esille. Myös kuvat kerryttävät stipendirahaston pottia, ja kuvien julkaisseiden kesken arvotaan Turun Sinappia -tuotepaketteja.

Turun Sinappia viettää tänä vuonna 70. juhlavuottaan. Se on kuulunut suomalaisten arkeen sekä juhlaan, ja maistuu kaikille tasapuolisesti ikään, sukupuoleen, ammattiin tai vaikkapa kotipaikkaan katsomatta. Juhlavuotenaan Turun Sinappia haluaa tehdä konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi. Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua harrastamisen keinoin.

Osallistu #tasaarvonnuotiolla-kuvahaasteeseen! Katso ohjeet: www.partio.fi/tasaarvonnuotiolla

 #tasaarvonnuotiolla #turunsinappia70 #partioscout

 

 

 

Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä sparrattiin sekä nuorta työnhakijaa että haastattelijaa

Suomen Partiolaiset - Uutiset - To, 24/05/2018 - 17:16

Vapaaehtoistyötehtävissä opitut asiat ovat tärkeitä työelämätaitoja erityisesti nuorille, jotka etsivät ensimmäisiä työpaikkojaan. Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja uusien asioiden omaksumisen taito ovat tulevaisuuden työelämässä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä haastettiin osallistujia miettimään, miten jokainen nuori pääsee osoittamaan ja käyttämään osaamistaan. 

"Työelämä muuttuu ja nykyajan lapset kasvavat maailmaan, jossa osaamista on päivitettävä jatkuvasti", ennustaa Perttu Jämsen Sitrasta. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminta ovat hyviä paikkoja oppia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja ja saada kokemusta erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta.  

"Nuorten vapaaehtoistyössä keräämä osaaminen kerryttää Suomen kilpailukykyä", uskoo Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Antti Reinikainen. Nuorten työntekijöiden tuore osaaminen esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä pitää yrityksien markkinoinnin tämän päivän trendeissä kiinni. 

Tapahtumassa myös sparrattiin nuorta työnhakijaa ja tätä haastattelevaa työnantajaa siitä, miten yhdessä nuorta tukemalla hänen osaamisensa saadaan näkyville. Teatterin menetelmin kävi konkreettisesti ilmi se, että työnantajatkaan eivät tiedä tai osaa kysyä nuorelta tämän harrastustoiminnassa hankkimasta osaamisesta. Nuori puolestaan saattaa jännittää tilannetta niin paljon, että ei muista kertoa omatoimisesti oikein mitään.  

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen työ jatkuu. "Partio on valtakunnallisesti uskottava ja vahva siinä osaamisessa, mitä sillä on. Partiolaiset tekevät vaikuttavaa työtä osaamisen sanoittamisen eteen!" vakuuttaa Jaana Wallden Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Partion nuorisoalan osaamiskeskus 

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. 

Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. 

Nuorisoalan osaamiskeskukset rahoittaaOpetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Lisätietoja: partio.fi/osaamiskeskus 

Teksti: Laura Kalervo, kuvat: Elina Kamppari

Vapaaehtoistoiminta ja yritysmaailma edistävät yhteisvoimin parempaa johtajuutta

Suomen Partiolaiset - Uutiset - To, 24/05/2018 - 12:56

Miten nuoret vapaaehtoistoiminnan johtajat ja yrityksen edustajat voisivat oppia toisiltaan ja kehittää yhdessä parempaa johtajuutta? Tähän etsivät ratkaisua nuorille vapaaehtoistoiminnan johtajille suunnattu Value Based Leadership-koulutusohjelma (VBL) ja Elisa Oyj, jotka lähtevät yhdessä kokeilemaan tapoja, joilla eri sektorien ja sukupolvien johtajat kohtaavat ja oppivat toinen toisiltaan.

Value Based Leadership -koulutuksen ympärille rakentuvan toiminnallisen yhteistyön kautta on tavoitteena laajentaa erilaisten johtajuuteen liittyvien arvojen ymmärrystä, tukea suomalaisen johtajuuden sukupolvenvaihdosta ja kehittää johtamisen tasoa nuorista alkaen. ”Yhteistyössä nuorten kanssa voimme oppia paljon nuorten odotuksista työelämää ja johtajuutta kohtaan”, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho. ”Voimme tukea entistä monimuotoisemman johtajasukupolven kasvua ja kehittää samalla omaa johtamistamme.”

”Yhteiskuntavastuu konkretisoituu teoissa. Arvoperusteisen johtamiskoulutuksen järjestäminen yhteistyössä Partiolaisten kanssa on hyvä esimerkki vastuullisuuden jalkauttamista käytäntöön tässä ja nyt”, toteaa yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Yhteistyö sisältää käytännössä esimerkiksi diversiteettivalmennusta, jota VBL-kouluttajat tarjoavat elisalaisille. Elisalaiset puolestaan valmentavat VBL-koulutuksen käyneitä fasilitointitaidoissa sekä voivat toimia mentoreina nuorille VBL-osallistujille.

Suosittu koulutus sai mallin Ruotsista

Value Based Leadership on syventävä arvopohjaisen johtajuuden koulutus, joka on avoin kaikille 20-29-vuotiaille eri järjestöissä toimiville vapaaehtoistoiminnan johtajille. Koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, ja Ruotsissa on järjestetty koulutusta menestyksekkäästi jo kymmenen vuoden ajan. Noin 80 suomalaista on aiemmin osallistunut Ruotsissa järjestetyille yhteiskursseille. Viime vuonna Suomen Partiolaiset toi koulutuksen Suomeen ja nyt käynnistymässä on jo neljäs Value Based Leadership -koulutus.

"VBL oli minulle silmiä avaava kokemus, josta sain paljon itseluottamusta toimia johtajana ja taitoa toimia ryhmän jäsenenä. Ilman näitä kokemuksia en toimisi nyt Suomen suurimman nuorisojärjestön puheenjohtajana. Koulutus on antanut siihen poikkeukselliset valmiudet", Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo.

 

Kuva VBL-kurssilta 2017, kuvaaja Noora Qvick.

 

Osallistu valokuvauskilpailuihin!

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Pe, 18/05/2018 - 10:36
Partiolaisia on pyydetty mukaan useisiin valokuvauskilpailuihin kevään ja kesän aikana. Tietoja kilpailuista: 

 

1) Matalan kynnyksen kuvauskilpailu #luontogram Instagramissa

Metsä tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia liikkumiseen ja virkistymiseen – aina retkeilystä lintujen tarkkailuun ja suunnistamisesta luonnonantimien keräämiseen. Mikä on sinun tapasi? 

Kilpailuun voi osallistua postaamalla omalle tai lippukunnan IG-tilille metsäkuvia Maailman ympäristöpäivään 5.6. saakka. Palkinnoksi on luvassa laadukkaita retkeilyvarusteita. 

Lisätietoa: www.pefc.photo 

 

2) 1 st Annual European Scout Photo Contest 2018

Partion maailmanliiton WOSMin Euroopan alueen valokuvauskilpailun esikarsintaan voivat osallistua kaikki suomalaiset partiolaiset. Kilpailun aihe on “Scouting and the Community”.

Kaikkia esikarsintaan lähetettyjä kuvia voidaan käyttää jatkossa partioviestinnässä Suomessa. Kuvausryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta maailmanliitton kilpailuun lähetettävät otokset. 

Esikarsinnan läpäisseiden ja kilpailuun lähettyjen kuvien kuvaaja antaa kaikki kuvan oikeudet WOSMille. Lisäksi kuvissa esiintyviltä alaikäisten lasten vanhemmilta sekä aikuisilta tarvitaan täytetty WOSMIN lupalomake. Kuvissa esiintyvien lupalomake löytyy täältä ja kuvaajan lomake täältä.  

Kuvien tulee olla resoluutioltaan 300 dpi. 

Kuvan liitteeksi tulevat tiedot: Kuvaajan nimi, syntymäaika, sähköposti, kuvan nimi ja kuvan ottamisen päivämäärä ja aika.  

Kilpailun pääpalkinnoksi on luvassa 200, 100 ja 50 euron valokuvaukseen liittyvät lahjakortit sekä paljon julkisuutta kuvalle partioviestinnässä Euroopan alueella. 

Kilpailuun voi hakea 15.7. mennessä. Kuvat ja liitteet lähetetään sähköpostilla tai linkeillä SP:n kuvausryhmän puheenjohtajalle Aapo Rainiolle (aapo.rainio@partio.fi). WOSMin info löytyy kokonaisuudessaan täältä. 

 

3) Arctic Biodiversity "Through The Lens" Photography Competition 

Arktinen valokuvauskilpailu on avoin kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Kilpailussa on myös nuorten (alle 18-v) sarja. Kuvien tulee olla nimenomaan arktiselta alueelta, ja niiden aiheet voivat kuulua johonkin kilpailun neljästä kategoriasta: arktinen biodiversiteetti, arktinen maisema, pohjoisen ihmiset, tai liike-elämä ja tiede arktisella alueella. 

Kilpailuun voi osallistua 1.8. saakka. Voittajat julkistetaan lokakuussa Rovaniemellä. Parhaita kuvia tullaan esittelemään paitsi Rovaniemellä, myös muissa arktisen alueen maissa. Kilpailun järjestää Arktisen neuvoston luontoryhmä CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna). 

Lisätietoa: https://photocontest.arcticbiodiversity.is/

 

HUOM! Valokuvauskilpailuihin voi osallistua vain itse ottamillaan kuvilla. Huolehdithan, että kaikki kuvissa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valokuvaamiseen sekä kuvan lähettämiseen kilpailuun. Alaikäisten suostumuksen antaa huoltaja. 

 

Kuva: Pinja-Maria Tervonen

Sataa uutta tapaa tehdä partiota esiteltiin Tiedekulmassa

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ke, 16/05/2018 - 08:31

Partion tekoja syrjäytymisen ehkäisyyn, harrastamisen esteiden poistamiseen ja harrastusten ulkopuolella olevien lasten tavoittamiseen esiteltiin Tiedekulmassa Helsingissä 15.5.2018. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot myös Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-alan toimialajohtajalta Tommi Laitiolta sekä Me-säätön ohjelmajohtajalta Tiina-Maija Toivolalta.

Partiossa on toteutettu viimeiset kaksi vuotta 100 uutta tapaa -projektia, jonka tavoitteena on madaltaa harrastamisen kynnystä. Annoimme valtavan suuren lupauksen - jatkossa partio tavoittaa yhä enemmän niitä lapsia ja nuoria, joilta puuttuu mielekäs harrastus. Näitä lapsia on yllättävän paljon. Esimerkiksi joka neljäs kahdeksanvuotias kaipaa enemmän kavereita ja kokee itsensä ulkopuoliseksi.

-          Jotta partiolla olisi yhteiskunnallista vaikuttavuutta, partion on oltava mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia, kuten lasten ja nuorten yksinäisyyttä, alusti varapuheenjohtaja Ilona Turunen.

Partiossa halutaan, että jokaisella lapsella olisi ystäviä ja joku harrastus. Sata uutta tapaa -projektin myötä partiossa käärittiin hihat ja alettiin selvittää, miten partiosta tehtäisiin entistä avoimempaa ja millä keinoilla tavoitetaan uusia kohderyhmiä. Projektin tulokset ovat myös muiden harrastusten järjestäjien käytettävissä. Erilaiset tavat, joita projektissa kokeiltuun, on koottu vastajulkaistuun oppaaseen Reseptikirja toiminnan avoimuuteen.

Tommi Laitio valotti tilaisuudessa kaupungin ja kuntien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyömahdollisuuksia. Helsingin vapaa-aikatoiminnan tavoitteena on osaamisen hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan helpottaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien helpottaminen.

-  Kansalaisyhteiskunta on ikään kuin kuntien tuotekehitysosasto. Kunnissa ja järjestöissä halutaan pitkälti samoja asioita. Kunnan tehtävä on tukea olosuhteita ja luoda edellytyksiä kolmannen sektorin toiminnalle. Helsinkikin on paikka, ei organisaatio, Laitio sanoi.

Projektin tärkein tavoite on ollut, että poistamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulttuurisia, sosiaalisia tai taloudellisia harrastamisen esteitä ja mahdollistamme kaikille lapsille ja nuorille mielekkään harrastuksen. Me-säätiön ohjelmajohtaja Tiina-Maija Toivola puhui koulujen hyödyntämisestä entistä monipuolisemmin myös vapaa-ajan tiloina. Merkityksellisen tekemisen puute, arjen hallinnan taitojen heikentyminen ja harrastustilojen puute ovat olleet keskeisiä syitä ME-säätiön ME-koulu-konseptin kehittämiseen.

-  ME-koulujen yhteyteen olisi tarkoitus rakentaa yhteisiä tiloja. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden fiilis halutaan taklata harrastuksen kautta, Toivola kertoi.

Sata uutta tapaa -projektin päällikkö Saara Nykänen esitteli projektissa tehtyjä hankkeita. Projektia on tehty valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta sekä paikallisesti lippukunnissa. Toiminta on rahoitettu vuoden 2016 Yhteisvastuu-keräyksestä saaduilla varoilla. Tavoitteena on ollut tuoda partio vähemmän harrastavien ryhmien, kuten maahanmuuttajataustaisten tai eri tavoin vammaisten lasten ja nuorten ulottuville. Myös taloudellisten esteiden tunnistaminen on ollut monissa hankkeissa keskeistä.

Jotta harrastamisen kynnys olisi kaikille matala, on partioharrastuksesta osattava viestiä selkeästi ja niin, että jokainen tuntee olevansa tervetullut joukkoon. Haluamme juurruttaa avoimuuden osaksi perustoimintaa.

Lisätietoja: 100uuttatapaa.fi

Teksti: Jaana Hopeakoski, kuvat: Anna Koroma-Mikkola 

 

 

Perhepartio on hyväksytty partion viralliseksi toiminnaksi

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ma, 07/05/2018 - 09:38

Suomen Partiolaisten Partioneuvosto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan perhepartion partion viralliseksi toimintamuodoksi. Perhepartion järjestää aina lippukunta, mutta toiminnan järjestäminen on lippukunnille vapaaehtoista.

Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.

Jäsenmaksu pitää olla maksettuna

Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettu. Uusi jäsenmaksuluokka 4-6-vuotiaille tulee voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksun maksaneilla on voimassa partiovakuutus. Muut eivät ole partion toimesta vakuutettuja.

Perhepartiotoimintaan osallistuvien yli 15-vuotiaiden tulisi käydä ”Tätä on partio” -koulutusmoduuli, ellei heillä ole vastaavaa osaamista ennestään. Lippukunta voi tarjota koulutuksen Suomen Partiolaisten verkkokoulutuksena tai itse järjestäen esimerkiksi perhepartiokertojen yhteydessä.

Vinkkejä toiminnan järjestämiseen

Perhepartiotoiminnan järjestämiseen voi katsoa vinkkejä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten materiaaleista. Suomen Partiolaiset työstää oman perhepartiomateriaalin vuoden 2019 aikana.

Kuvat: Harri Halmejärvi

Partio ja tietosuoja

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Pe, 04/05/2018 - 09:05

GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation eli yleinen tietosuoja-asetus. Sitä aletaan soveltaa kaikissa EU-maissa 25.5.2018 (organisaatiosta riippumatta). Tietosuoja-asetuksen tarkoitus on erinomainen: Sitä noudattamalla parannetaan henkilötietojen suojaa, edistetään henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estetään henkilötietojen väärinkäyttöä. 

Kaikille partiolaisille, partion sidosryhmille ja partiosta kiinnostuneille on julkaistu www.partio.fi/tietosuoja -sivusto. Sinne kootaan partion valtakunnalliset dokumentit ja ohjeet sekä perusteet ja tietosuojaperiaatteet. Ne ovat avuksi myös partiolippukunnille, kun ne huolehtivat osoitusvelvollisuudestaan eli siitä, että henkilötietojen käsittelystä kerrotaan avoimesti, selkeästi ja oikea-aikaisesti partiolaisille, heidän huoltajilleen ja partion vapaaehtoisille. Lue lisää

Partiolippukunnille on tehty erilliset ohjeet tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi ja hyvän tietosuojan kehittämiseksi. Ohjeita tukee konkreettinen kartoitus- ja suunnittelutyökalu.

Tietosuoja-asetus ei muuta merkittävästi partiolaisten arkea. Henkilötietojen käsittelyperusteita on tarkistettu asetuksen perusteella. Kuksassa julkaistaan toukokuussa käyttösitoumus, jonka jokainen käyttäjä hyväksyy kirjautuessaan järjestelmään ja perehtyy siten tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tarkoituksena on viestiä henkilötietojen käsittelystä aiempaa avoimemmin ja enemmän. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit tukevat partiolippukuntia kehittämään osaamistaan ja huolehtimaan arjen hyvästä tietosuojasta. Tutustu ensimmäisiin käytännön tietosuojaesimerkkeihin partiossa. 

Jos haluat tukea tai neuvontaa, ota yhteyttä

Kuvat: Anna Enbuske 

Esikoulujen partioviikossa mukana 24 000 lasta

Suomen Partiolaiset - Uutiset - To, 03/05/2018 - 11:02
Suositussa Esikoululaisten Partioviikossa on mukana 24 000 eskarilaista tuhannessa päiväkodissa. Monilla paikkakunnilla kampanjaan liittyi lippukunnan vierailu partioviikolla 23.-29.42018. Kiitelty kampanja tarjoaa opettajalle valmiin, uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuvan materiaalipaketin, jonka avulla voi tutustua partioon ja saada vinkkejä toimintaan. Viikon aikana kokeillaan uusia asioita ja liikutaan luonnossa. Jokainen lapsi saa oman tehtäväkortin, johon kerätään tarroja ja viikon päätteeksi lapset palkitaan Partioviikko-rintamerkillä. 

”Pidimme kovasti valmiista materiaalista; siitä oli helppo poimia toimintaan leikkejä ja muita toimintoja. Materiaali sopii hienosti sisällöltään esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja vinkkejä ja toimintaideoita voi käyttää myöhemminkin toiminnassa”, kertoo Omenapuun päiväkodin johtaja Marika Suojanen Mäntsälästä. Omenapuu osallistui esikoulujen partioviikkoon jo neljättä kertaa. 

”Rakensimme yhdessä lasten kanssa sisälle leikkinuotion, jonka ympärillä huusimme partiohuutoja, lauloimme partiolauluja, leikimme partioleikkejä ja juttelimme partiotavoista. Open omat partiomuistot nousivat lämpiminä mieleen ja lapsista oli mielenkiintoista nähdä vanhoja partiotavaroita ja -muistoja", itsekin entinen partiolainen Suojanen valotti teemaviikkoon valmistautumista.  

Omenapuulaiset saivat retkivieraakseen Mäntsälän Metsäkäpyjen perhepartioryhmä Tikrujen vetäjän Jaana ”Jasu” Hopeakosken heti viikon aluksi maanantaiaamuna. Lähimetsä kutsui retkelle, jossa Kultakaislat pääsivät partiotekemisen makuun.  

Tällä kertaa retken opettavaisessa osuudessa tutustuttiin puulajeihin hauskan puu-hipan avulla. Leikissä piti ehtiä mainitun puun luokse ennen kuin hippa saa kiinni. Mänty oli monen mielestä vaikea tunnistaa rungosta, mutta kuusi, koivu, paju ja pihlaja olivat kaikille tutumpia.  

Retken lopuksi kuultiin ensimmäinen luku Timo Parvelan Ella ja kaverit matkalla jamboreelle -kirjasta. Kirjan sankarit olivat eskarilaisille jo ennestään tuttuja. Kirja nauratti kuulijoita kovasti ja loppu tarina kuultiin Partioviikon edetessä. Eskarilaisten retki päättyi tietenkin partiolaisten sisaruspiiriin. 

"Jasun pitämällä partioretkellä lapsista mukavaa oli kaikki! Parhaiten jäi mieleen leikit; erityisesti sukkaformula kirvoitti hymyn huulille", Suojanen summasi esikoululaisten tuntoja.  

 

Partiosta yhteinen harrastus koko perheelle  

”Monien lasten vanhemmat käyvät esittelemässä omaa ammattiaan tai osaamisaluettaan päiväkodissa. Itse olen tehnyt päiväkotivierailun partioviikon puitteissa jo neljä kertaa. On hauskaa, kuinka lapset innostuvat tekemällä oppimisesta ja heistä on hauska tutustua partiotapoihin”, Suomen Partiolaisten viestintäkoordinaattorina työskentelevä Jaana Hopeakoski kertoo.  

”Eskarilaiset ovat aina innoissaan partiosta, luonnossa liikkumista ja partiotavoista. Partion voi aloittaa aikaisintaan 7-vuotiaana mutta perhepartion retkille voi osallistua myös pikkulapset oman huoltajansa kanssa”, Hopeakoski kertoo. ”Partioharrastus sopii myös aikuisille ja mukaan kannattaa lähteä rohkeasti. Partiosta voi tulla yhteinen harrastus koko perheelle!" 

 

Teemaviikon materiaali on esikouluille ilmainen ja esikoulut voivat käyttää materiaalia itselleen sopivana ajankohtana. Materiaali löytyy osoitteesta: https://www.partio.fi/ajankohtaista/esikoulujen-partioviikko. Vastaava teemaviikko järjestetään myös eka- ja tokaluokkalaisille syksyllä. Koululaisten Partioseikkailun materiaalit löytyvät sähköisesti: https://www.partio.fi/ajankohtaista/koululaisten-partioseikkailu 

Partio on avointa kaikille ja parhaiten oman lapsensa saa mukaan toimintaan lähtemällä itse vaikka ryhmänvetäjäksi. Lisätietoa aikuisena partion aloittamisesta.  

 

Teksti ja kuvat: Jaana Hopeakoski 

Haku partion yhteiskuntasuhde-traineekoulutukseen on käynnissä!

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ke, 02/05/2018 - 13:25
Hei sinä vaikuttamisesta kiinnostunut 16-25-vuotias partiolainen! Tule oppimaan, miten maailmaa muutetaan Suomen Partiolaisten järjestämään y-traineekoulutukseen!  

Yhteiskuntasuhde-trainee koulutuksen jälkeen tiedät, miten yhteiskuntamme päätöksiä tehdään sekä osaat itse vaikuttaa niihin! Opit kansallisesta päätöksenteosta eduskunnassa sekä erilaisista nuoria ja partiota koskevista poliittisista teemoista. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään yhteiskuntaopin peruskurssi, vaan opit samalla olennaisia vaikuttamisen taitoja kuten esiintymistä, argumentointia ja päättäjien kohtaamista. Tärkeä vaikuttamisen taito on myös se, miten saamme muut mukaan muuttamaan maailmaa yhdessä kanssamme –siksi osana koulutusta osallistujat järjestävät omalla alueella kaikille nuorille avoimen tilaisuuden. Näissä tilaisuuksissa etsitään keinoja vahvistaa nuorten ääntä heidän omalla kotiseudullaan. Koulutuksen valtakunnallisilla lähijaksoilla saat eväät myös tämän tilaisuuden järjestämiseen.  

Koulutukseen kuuluu kaksi koko ryhmän viikonlopputapaamista Helsingissä (7.-9.9. ja 26.-28.10.) sekä osallistuminen SuomiAreenalle Porissa heinäkuussa 2019.  

Sinulta odotamme reipasta ja uteliasta asennetta sekä aitoa halua rakentaa yhteiskuntaa, jossa nuoria kuullaan ja kuunnellaan. Vaikuttamisen tavat ovat monet, joten kuka tahansa voi olla vaikuttaja. 

Mukaan valitaan hakemusten perusteella 30 osallistujaa. Hakemalla mukaan sitoudut osallistumaan koulutuksen lähijaksoihin sekä järjestämään osana koulutusta oman tapahtuman. Nuoret ovat moninainen joukko, joten myös me painotamme valinnoissa moninaisuutta. Tästä syystä toivomme hakijoiksi eritaustaisia partiolaisia ympäri Suomen. Osallistujille ei aiheudu kustannuksia koulutukseen osallistumisesta, sillä matkat, majoitus ja ruokailut korvataan. 

Hae mukaan y-traineeksi tällä lomakkeella 10.6. mennessä. Ilmoitamme valinnoista 21.6.2018 mennessä.  

Lisätietoja: 

Y-traineekoulutuksen johtaja Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@partio.fi  
Edunvalvontakoordinaattori Helka Otsolampi, helka.otsolampi@partio.fi

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta ja yhteistyössä eduskunnan partioparlamentaarikkojen kanssa. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.


 

 

 

 

 

 

Partioviikko innosti jakamaan partiotarinoita sosiaalisessa mediassa

Suomen Partiolaiset - Uutiset - Ma, 30/04/2018 - 14:33

Partioviikko 23.-29.4.2018 näkyi paikallisina tapahtumina, partion esittelytilaisuuksina sekä eri tavoin sosiaalisessa mediassa. Partiolaiset innostuivat jakamaan partiotarinoitansa #partiontakii-aihetunnisteella. Partioviikon tapahtumia oli koottu etukäteen uutiseen

- Partion Facebook-profiilikuvakehystä käytettiin 2800 kertaa. Ruotsinkielistä kehystä käytettiin 300 kertaa. 

- Partiolaiset esiintyivät Huomenta Suomen aamu-tv:ssä tiistaina 24.4.2018. Juttu ja haastattelu on katsottavissa MTV3:n sivuilla

- Partioviikko näkyi mediassa noin 50 kertaa. Lue esimerkiksi Porvoon partiotoiminnasta kertova artikkeli sekä Lappeenrannan partioparaatista kertova artikkeli

Esikoulujen Partioviikossa oli mukana 24 000 lasta tuhannesta eri esikoulusta. Lippukunnat tekivät esikouluihin vierailuita. 

#partiontakii-kampanja 

Partioviikon sosiaalisen median kampanja #partiontakii  lähti ideasta yhdistää Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partioviikolle suunnittelemat kampanjat.

"Kampanja lähti liikkeelle siitä, kun alettiin miettimään, että millä tavalla voitaisiin tuoda partio esille positiivisessa valossa ja kontaktoida tuhansia ei-vielä-partiolaisia", kertoo yhtenä puuhahenkilönä toiminut Jasper Kurjenniemi. Kampanja syntyi spontaanisti ja ryhmä valmisteli lyhyet ohjeet siitä, miten kampanjaan voi osallistua. Ohjeviestiä levitettiin partion sisäisen viestinnän kanavissa, WhatsApp-ryhmissä sekä Messengerissä partiolaiselta toiselle. Partiolaisilla oli pari viikkoa aikaa etsiä valokuvia ja miettiä, miten sanoittaa se, mitä partiolta on saanut. 

"Kun ihmiset kertovat omista aidoista kokemuksistaan, tulee kampanjasta todella helposti lähestyttävä ja mielenkiintoinen lukea, koska kaikilla meillä on eri tarina kerrottavana. Ideasta syntyi mahtava ilmiö!", Jasper iloitsee. 

Instagramissa #partiontakii -aihetunnisteella julkaistiin 23.-29.4. yhteensä 1585 julkista postausta. Kampanja starttasi uskomattomalla vauhdilla heti partioviikon maanantaina 23. huhtikuuta. Loppukirinä vielä sunnuntain aikana tehtiin noin kolmesataa postausta. Partioscout sai partioviikon aikana 45 uutta Instagram-seuraajaa. Profiilissa vieraili 1 416 henkilöä ja kattavuus oli 12 151 (+5 400 normaaliviikkoon nähden) tiliä. 

Twitterissä julkaistiin 47 twiittiä 32 eri twiittaajalta. Twiittien tavoittavuus oli 18 433 henkilöä. Facebook-postausten määrää voi vain arvella, sillä suurin osa postauksista jaettiin vain omille kaveriverkostoilleen. Kampanjan suosio yllätti myös LinkedInissä. Monet työelämään ehtineet partiolaiset kertoivat partiosta saamiaan oppejaan ja kokemuksiaan myös LinkedIn-verkostoilleen. 

Kampanjan kokonaiskattavuus liikkuu varmasti sadoissatuhansissa henkilöissä. Montako partiopostausta sinä näit partioviikolla? 

***

Partioon voi liittyä minkä ikäisenä tahansa. Tervetuloa mukaan! Liity täällä: partio.fi/liity

***

Teksti: Jaana Hopeakoski Kuva: Instagram-kuvakaappaus, jakokuva Anna Enbuske

 

 

Tilaa syöte Limingan Niittykärpät syötteiden kerääjä